ردیفکد کالاشرح کالاتعدادمبلغ واحد (ریال)مبلغ کلمبلغ تخفیف (ریال)
مبلغ کل ۰ ریال
مالیات بر ارزش افزوده ۰ ریال
مبلغ کل پس از کسر تخفیف و افزودن ارزش افزوده ۰ ریال
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب